vragen over onze voorwaarden ?

ASE Trawlerweg 6
3133 KS Vlaardingen
Telefoon
010 4346534
Fax 010 2340462
info@asevld.nl

HIER VIND U ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Leveringsvoorwaarden A.S.E. auto- en scheepselektriciteit  

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas onder nummer VW 690.

Hieronder volgt een uitreksel van onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

- Onze offertes zijn schriftelijk en dertig dagen geldig

- Wij behouden ons prijswijzigingen voor

- Wij zijn gerechtigd zekerheid te verlangen voor betalingen

- Leveringen geschieden onder uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud

- Wij behouden ons afwijkingen in levertijden en te leveren goederen voor

- Leveringen en diensten vinden plaats op ons adres

- Wij kunnen verhaal nemen op goederen die zich onder ons bevinden

- Betaling geschieden uitsluitend contant

- Onze aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot onze garantieverplichting

- Indien verplichtingen jegens ons niet worden nagekomen, kunnen wij een overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden en kunnen wij aanspraak maken op vergoeding van schade

- In geval van overmacht, zijn wij bevoegd overeenkomsten op te schorten, dan wel te beëindigen zonder dat wij gehouden zijn schade te vergoeden

- Op onze leveringen en diensten geldt een garantie van twaalf maanden. Geen garantie geldt voor gebreken die niet aan ons kunnen worden toegerekend, dan wel zijn ontstaan door slijtage ten gevolgen van normaal gebruik dan wel enig onoordeelkundig gebruik

- Reclames dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de geleverde goederen c.q. diensten schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen zeven dagen na constatering van een gebrek. Bij het niet-tijdig indienen van een reclame, vervalt iedere garantie

- Bij niet-tijdige betaling berekenen wij een vertragingsrente van 1,5% per maand, met een minimum van de wettelijke rente. Daarnaast berekenen wij incassokosten tot ten minste 15% van het factuurbedrag, vermeerderd met de rente en met een minimum van EUR 25,00

- Geschillen kunnen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.